INFORMACJE O PODMIOCIE / ADMINISTRATORZE

Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o., NIP: 583-308-10-54, REGON: 220863914, Tel: +48 58 500 85 36, Biuro Obsługi Klienta al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk, Polska. E-mail: info@identyfikacja.pl.

ZASADY AKCJI BEZPŁATNEGO ZNAKOWANIA I REJESTRACJI W ROKU 2021

1. Z bezpłatnej usługi oznakowania i rejestracji lub samej rejestracji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, zameldowane na terenie miasta lub gminy, w której prowadzony jest program bezpłatnego znakowania.

2. Czas trwania akcji w roku 2021 w poszczególnych miastach lub gminach określony jest odgórnie przez jednostkę nadzorującą (Urząd Miasta, Urząd Gminy) tożsamą dla miejsca, w której jest ona prowadzona lub przez ilość przeznaczonych na jej realizację materiałów.

3. Oznakowanie i rejestracja danych właściciela zwierzęcia w IDENTYFIKACJA.PL następuje podczas wizyty we wskazanej na stronie oznakujpsa.pl placówce weterynaryjnej, wskazanej dla jego miasta lub gminy, wyłącznie po uzyskaniu przez administratora dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych, zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

4. Właściciel, zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony danych osobowych, ma m.in. możliwość wglądu w swoje dane, ich edycji oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Może tego dokonać poprzez kontakt z administratorem: admin@identyfikacja.pl.

5. Pozyskane przez podmiot dane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt zarejestrowanych w IDENTYFIKACJA.PL, w ramach akcji bezpłatnego znakowania i rejestracji prowadzonej na terenie miasta lub gminy.

6. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas procesu rejestracji oraz do potwierdzenia złożonych informacji poprzez odhaczenie odpowiednich deklaracji na wniosku o rejestrację i złożenie podpisu.

7. W przypadku podania przez właściciela nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych danych, usługa elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierzęcia może być niepełna lub niemożliwa i podmiot nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa wynikające z w.w. sytuacji.

8. Rejestracja w ramach prowadzonej akcji odbywa się wyłącznie poprzez specjalnie przeznaczone do tego formularze. Po wypełnieniu dokumentu, właściciel otrzymuję jego jedną kopię, a drugi egzemplarz przesyłany jest do PTRIZ Sp. z o.o. celem wprowadzenia danych do systemu. Czas rejestracji uzależniony jest od tempa, w jakim współpracująca placówka dostarczy wypełnione dokumenty.

INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH AKCJI BEZPŁATNEGO ZNAKOWANIA I REJESTRACJI

1. CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: CEL: Zawarcie i realizacja umowy w ramach oferowanych usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt ZAKRES: Dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail). Dane zwierząt (m.in. nr mikroczipa, gatunek, rasa) PODSTAWA PRZETWARZANIA: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2. UDOSTĘPNIANIE / POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH: Dane osób biorących udział w akcji, za ich zgodą, mogą być udostępnione lub powierzone do przetwarzania podmiotom takim, jak Urzędy Miast i Gmin, o czym każdy właściciel informowany jest za pośrednictwem wniosku o rejestrację zwierzęcia, tożsamego dla akcji w swojej miescowości.

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: Dane osobowe właścicieli zarejestrowanych zwierząt przetwarzane są na podstawie ich zgody, w ramach świadczonych usług. W przypadku wycofania tej zgody, bez względu na powód, dane przestają być przez nas przetwarzane i są usuwane z naszego systemu. Z uwagi na charakter usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji, dane właściciela pozostają w naszym systemie do momentu otrzymania przez administratora wniosku o ich usunięcie (np. w związku ze zgonem zwierzęcia, rezygnacją itd.).

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez PTRIZ Sp. z o.o. dostępne w Polityce Prywatności na stronie IDENTYFIKACJA.PL.